AKTY PRAWNE REGULUJĄCE TEMATYKĘ CEN TRANSFEROWYCH

Podatek dochodowy od osób prawnych – ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 z późn.zm.):

 • art. 9a – dokumentacja podatkowa transakcji z podmiotami powiązanymi
 • art. 11 – opis powiązań pomiędzy stronami transakcji
 • art. 19 ust. 4 – sankcyjna stawka opodatkowania w przypadku doszacowania przez organ podatkowy dochodów i nie przedłożenia przez podatnika dokumentacji cen transferowych
 • art. 24a – opodatkowanie dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej (ang. Controlled Foreign Company – CFC)
 • art. 27 ust.2a – obowiązek składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej (CIT-CFC)
 • art. 27 ust. 5 – obowiązek składania uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi z krajów stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (CIT-TP).

Podatek dochodowy od osób fizycznych – ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z późn.zm.):

 • art. 25 – opis powiązań pomiędzy stronami transakcji
 • art. 25a – dokumentacja podatkowa transakcji z podmiotami powiązanymi
 • art. 30d – sankcyjna stawka opodatkowania w przypadku doszacowania przez organ podatkowy dochodów i nie przedłożenia przez podatnika dokumentacji cen transferowych
 • art. 30f – opodatkowanie dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej (ang. Controlled Foreign Company – CFC)
 • art. 45 ust.1aa – obowiązek składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej (PIT-CFC)
 • art. 45 ust. 9 – obowiązek składania uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi z krajów stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (PIT-TP)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełniania (Dz.U. z 2017 r poz.1176) – ang. Country by Country – CBC, (formularz CBC-P)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1186)

Rozporządzenie wykonawcze normuje kwestie:

 • metod określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen
 • eliminacji podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych
 • restrukturyzacji działalności
 • usług o niskiej wartości dodanej
 • wydatków akcjonariusza.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1176)

Rozporządzenie wykonawcze normuje kwestie:

 • metod określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen
 • eliminacji podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych
 • restrukturyzacji działalności
 • usług o niskiej wartości dodanej
 • wydatków akcjonariusza.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2017 r poz.1753)
Rozporządzenie uszczegóławia zakres informacji, jakie powinna zawierać dokumentacja podatkowa w zakresie cen transferowych.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2017 r poz.1752)
Rozporządzenie uszczegóławia zakres informacji, jakie powinna zawierać dokumentacja podatkowa w zakresie cen transferowych.

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648)

Ustawa określa m.in.:

 • zasady i tryb dokonywania wymiany informacji podatkowych z innymi państwami
 • obowiązki instytucji finansowych w zakresie wymiany informacji podatkowych

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 997)
Rozporządzenie zawiera listę krajów i terytoriów stosujących szkodliwa konkurencję podatkową (lista tzw. „rajów podatkowych")

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 998)
Rozporządzenie zawiera listę krajów i terytoriów stosujących szkodliwa konkurencję podatkową (lista tzw. „rajów podatkowych")

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn.zm.)
Dział IIA ustawy reguluje procedurę zawierania porozumień w sprawach ustalania cen transakcyjnych określanych mianem uprzednich porozumień cenowych (ang. Advance Pricing Arrangements – APA)

Informacje źródłowe dotyczące cen transferowych – link do strony OECD – Transfer Pricing

http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/