Ceny transferowe – najważniejsze aspekty

PODMIOTY POWIĄZANE

Definicję podmiotów powiązanych normuje art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz analogicznie art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powiązania występują, jeżeli osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa.

Zapis dotyczy podmiotu:

 • mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podmiot krajowy) biorącego udział w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podmiot zagraniczny) biorącego udział w zarządzaniu podmiotem krajowym oraz
 • równocześnie biorącego udział w zarzadzaniu podmiotem krajowym i zagranicznym.

Posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu, o którym mowa we wskazanym przepisie, oznacza sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 25% (przepis obowiązujący od 1 stycznia 2017 r.).

Dla przypomnienia, poprzednio obowiązujący próg powiązań wynosił 5%.

Przytoczone przepisy mają zastosowanie również w sytuacji, kiedy ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów.

Powyższe stosuje się również do powiązań o charakterze rodzinnym lub wynikających ze stosunku pracy albo majątkowych pomiędzy podmiotami krajowymi lub osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach.

OBOWIĄZEK DOKUMENTACYJNY

Obowiązujący do 31 grudnia 2016 roku

Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych, zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 25a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obejmuje transakcję lub transakcje między podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość:

 •  jeśli wartość transakcji nie przekracza u podatnika 20% kapitału zakładowego – 100.000 EUR
 •  w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych – 30 000 EUR
 •  w pozostałych przypadkach – 50 000 EUR.

Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych obejmuje również transakcję, w związku z którą zapłata należności wynikająca z takiej transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość 20 000 EUR.

Obowiązkowi dokumentacyjnemu podlegają ponadto transakcje:

 • zawarcia umowy spółki niebędącej osobą prawną, w której łączna wartość wniesionych przez wspólnika wkładów przekracza równowartość kwoty 50 000 EUR
 • zawarcia umowy wspólnego przedsięwzięcia lub innej umowy o podobnym charakterze, której wartość wspólnie zrealizowanego przedsięwzięcia określona w umowie przekracza równowartość kwoty 50 000 EUR.

Obowiązujący od 1 stycznia 2017 roku

Obowiązkowi dokumentacyjnemu podlegają podmioty, których przychody lub koszty, ustalone w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w roku poprzedzającym rok podatkowy,  przekroczyły równowartość 2 mln EUR oraz realizujące z podmiotami powiązanymi transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość osiąganych dochodów (straty).

Powyższe nie dotyczy transakcji realizowanych z „rajami podatkowymi”. W takim przypadku do sporządzenia dokumentacji zobowiązani są podatnicy:

a ) dokonujący, bezpośrednio lub pośrednio, zapłaty należności wynikających z transakcji lub innych zdarzeń na rzecz podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową – w przypadku, gdy łączna wartość należności przekracza równowartość 20 000 EUR,
b ) zawierający z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową umowę spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli łączna wartość wniesionych przez wspólnika wkładów przekracza równowartość kwoty 20 000 EUR,
c ) zawierający z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w których wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie przekracza równowartość 20 000 EUR.

TRANSAKCJE LUB INNE ZDARZENIA MAJĄCE ISTOTNY WPŁYW NA WYSOKOŚĆ DOCHODU (STRATY) PODATNIKA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWI DOKUMENTACYJNEMU

Obowiązkowi dokumentacyjnemu podlegają ponadto transakcje:

 • zawarcia umowy spółki niebędącej osobą prawną, w której łączna wartość wniesionych przez wspólnika wkładów przekracza równowartość kwoty  50 000 EUR
 • zawarcia umowy wspólnego przedsięwzięcia lub innej umowy o podobnym charakterze, której wartość wspólnie zrealizowanego przedsięwzięcia określona w umowie przekracza równowartość 50 000 EUR.

Obowiązek sporządzenia dokumentacji za kolejny okres sprawozdawczy

Zgodnie z art. 9a ust. 1a ustawy CIT i art.25a ust 1a ustawy PIT, podatnicy zobowiązani są do sporządzenia dokumentacji podatkowej również za rok podatkowy następujący po roku podatkowym, za który byli obowiązani sporządzić dokumentację podatkową, bez względu na wysokość osiągniętych, w roku podatkowym, za który byli obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej przychodów lub poniesionych kosztów, w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

RODZAJE DOKUMENTACJI

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy ustanawiające trzy rodzaje dokumentacji w zakresie cen transferowych:

 1. dokumentacja na poziomie lokalnym (tzw. Local file)
 2. dokumentacja grupowa (tzw. Master file)
 3. raportowanie według krajów (tzw. Country by country reporting)

Poza wymienionymi rodzajami dokumentacji, istnieje obowiązek składania wraz z rocznym zeznaniem podatkowym, uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na teryrotium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (CIT-TP/PIT-TP). Przepis dotyczy podmiotów, których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w roku podatkowym równowartość 10 mln EUR.

Ponadto podmioty wskazane w powyższym akapicie, zobowiązane są również do sporządzenia analizy porównawczej (ang. benchmarking).

Analiza porównawcza polega na odniesieniu cen lub wskaźników zysku (rentowności) osiąganych w związku z realizacją transakcji między podmiotami powiązanymi do cen lub wskaźników zysku (rentowności) osiąganych w porównywalnych transakcjach realizowanych pomiędzy podmiotami niezależnymi.

Analiza danych porównawczych powinna zawierać dane porównywalne o podmiotach mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli dane są są dla podatnika dostępne. W przypadku braku danych do przeprowadzenia analizy danych porównawczych, podatnik załącza do dokumentacji podatkowej opis zgodności warunków transakcji oraz innych zdarzeń, ustalonych z podmiotami powiązanymi, z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty.

Analiza porównawcza podlega aktualizacji nie rzadziej niż co 3 lata, chyba, że zmiana warunków ekonomicznych w znacznym stopniu wpłynie na dane porównawcze. Wówczas wskazane jest przeprowadzenie ponownej analizy w roku zaistnienia zmian.

OBOWIĄZKI DOKUMENTACYJNE ZE WZGLĘDU NA WYSOKOŚĆ PRZYCHODÓW LUB KOSZTÓW PODATNIKA

OBOWIĄZKI DOKUMENTACYJNE ZE WZGLĘDU NA WYSOKOŚĆ SKONSOLIDOWANYCH PRZYCHODÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ

TERMIN SPORZĄDZENIA I PRZEDŁOŻENIA DOKUMENTACJI

Dokumentację cen transferowych sporządza się nie później niż do dnia upływu terminu określonego dla złożenia rocznego zeznania podatkowego.

Przepis dotyczy:

 • dokumentacji lokalnej (local file)
 • dokumentacji grupowej (master file)

Termin na przedłożenie organom podatkowym ww. dokumentacji cen transferowych wynosi 7 dni od dnia doręczenia żądania.

Uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (CIT-TP/PIT-TP) sporządza się oraz przedkłada organom podatkowym w terminie określonym dla złożenia rocznego zeznania podatkowego.

Informację o podmiotach wchodzących w skład międzynarodowej grupy kapitałowej (CBC-P) sporządza się oraz przedkłada w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia roku podatkowego.

Ponadto, podatnicy zobowiązani są do składania urzędom skarbowym oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej. Oświadczenie składa się do dnia upływu terminu określonego dla złożenia rocznego sprawozdania podatkowego.

Organ podatkowy może wystąpić do podatnika z żądaniem sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej dla transakcji lub innych zdarzeń, których wartość nie przekracza limitów określonych w przepisach o cenach transferowych, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących na prawdopodobieństwo zaniżenia ich wartości w celu uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej. Wówczas podatnik jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej w terminie 30 dni od doręczenia takiego żądania.


Ceny transferowe, analiza benchmarkingowa - Śląsk, Katowice
Kancelaria specjalizuje się w sporządzeniu dokumentacji cen transferowych, polityki cenowej firm, analizach benchmarkingowych oraz innych usługach księgowych. Ceny transferowe, analiza benchmarkingowa - Katowice, Śląsk i usługi na terenie całego kraju.